Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Health Studio Steenbergen / Health Studio Bergen op Zoom

 

1 Toepassingsgebied

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die Health Studio Steenbergen / Health Studio Bergen op Zoom verricht voor de klant, hierna te noemen: “deelnemer”, met betrekking tot het volgen van Bodytec Training, en/of andere diensten/activiteiten uit het aanbod van Health Studio Steenbergen / Health Studio Bergen op Zoom.

1.2 Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen in de rechtsverhouding tussen Health Studio Steenbergen / Health Studio Bergen op Zoom en de deelnemer, maar ook tussen de deelnemer en door Health Studio Steenbergen / Health Studio Bergen op Zoom bij de uitvoering van deze overeenkomst betrokken derden, zoals – doch niet beperkt daartoe – trainers, begeleiders en consulenten, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van de Health Studio Steenbergen / Health Studio Bergen op Zoom.

 

2 Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst geldt vanaf het moment dat de door de deelnemer een ingevuld/ondertekend en overgedragen formulier met de aandachtspunten voor trainen met Miha Bodytec en/of een inschrijfformulier door Health Studio Steenbergen / Health Studio Bergen op Zoom is ontvangen.

 

3 Wederzijdse verplichting

3.1 Op Health Studio Steenbergen / Health Studio Bergen op Zoom rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de Bodytec Training, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de Bodytec Training. De inhoud van de Bodytec Training wordt door de Personal Trainer bepaald. Health Studio Steenbergen / Health Studio Bergen op Zoom voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting.

3.2 De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat is om de instructies van de Personal Trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met Health Studio Steenbergen / Health Studio Bergen op Zoom aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

 

4 Trainingsvoorwaarden, lestijden en verhindering

4.1 Er wordt altijd getraind onder begeleiding met een maximaal aantal deelnemers per les. De trainingstijden worden vastgesteld door Health Studio Steenbergen / Health Studio Bergen op Zoom. Health Studio Steenbergen / Health Studio Bergen op Zoom behoudt zich het recht tijdens officiële schoolvakanties een aangepast trainingsrooster te voeren, zonder dat dit zal leiden tot reductie van de abonnementskosten of teruggave.

4.2 De deelnemer wordt verzocht bij verhindering minstens 24 uur vooraf aan de afspraak contact met Health Studio Steenbergen / Health Studio Bergen op Zoom op te nemen om de verhindering door te geven. Wanneer dit niet het geval is, worden de kosten van de besproken training bij de deelnemer in rekening gebracht.

 

5 Prijzen en betaling

5.1 Health Studio Steenbergen / Health Studio Bergen op Zoom is gerechtigd om prijzen van rittenkaarten te wijzigen, ook onder invloed van externe factoren zoals wetswijzigingen, belastingwijzigingen etc. Van een prijsverhoging doet Health Studio Steenbergen / Health Studio Bergen op Zoom schriftelijk mededeling aan de wederpartij. De prijsverhoging gaat in bij de aanschaf van een nieuwe rittenkaart. Bij een abonnement wordt de prijs bij de eerstvolgende maand gewijzigd.

5.2 De betaling van de rittenkaarten/ abonnement / bundel / starterspakketten / consumpties kan ook geschieden door een pinbetaling in de Health Studio Steenbergen of een bankoverschrijving.

 

6 Aansprakelijkheid

6.1 Indien zich bij de uitvoering van de overeenkomst onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van Health Studio Steenbergen / Health Studio Bergen op Zoom leidt, dan is die aansprakelijkheid ten allen tijden beperkt tot het bedrag dat onder de terzake afgesloten aansprakelijkheidsverzekering is verzekerd, vermeerderd met een eventueel door Health Studio Steenbergen / Health Studio Bergen op Zoom onder de verzekeringspolis verschuldigd eigen risico.

6.2 In afwijking van het bepaalde in art. 6.1 sluit Health Studio Steenbergen / Health Studio Bergen op Zoom iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit of (in)direct verband houdt: - met de door of namens de deelnemer verstrekte onjuiste of onvolledige informatie van welke aard dan ook; - met c.q. is te wijten aan het door de deelnemer niet opvolgen van een mondelinge- of schriftelijke instructie door of namens Health Studio Steenbergen / Health Studio Bergen op Zoom gegeven; - met dan wel het gevolg is van de lichamelijke- of geestelijke gesteldheid van de deelnemer, voorzover deze door de deelnemer niet aantoonbaar (tijdig) aan Health Studio Steenbergen / Health Studio Bergen op Zoom is mede gedeeld;

6.3 Indien er, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Health Studio Steenbergen / Health Studio Bergen op Zoom beperkt tot bedrag dat door Health Studio Steenbergen / Health Studio Bergen op Zoom in verband met de betreffende dienst in rekening is gebracht met als maximum € 2.000,00, behoudens in geval van opzet of grove schuld.

6.4 Health Studio Steenbergen / Health Studio Bergen op Zoom sluit iedere aansprakelijkheid voor indirect geleden schade, alsmede voor schade door ontvreemding van goederen van deelnemers uitdrukkelijk uit.

 

7 Contractduur, Beëindiging of Ontbinding

7.1. De overeenkomst tussen Health Studio Steenbergen / Health Studio Bergen op Zoom en deelnemer wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De overeenkomst tussen Health Studio Steenbergen / Health Studio Bergen op Zoom en de deelnemers van een overgenomen onderneming wordt voor wat betreft de contractduur, en met inachtname van de algemene voorwaarden van Health Studio Steenbergen / Health Studio Bergen op Zoom, uitgediend en gehonoreerd.

7.2 De 5 rittenkaart is 3 maanden geldig. De 10 rittenkaart is 6 maanden geldig, de 20 rittenkaart is 12 maanden geldig.

7.3 Health Studio Steenbergen / Health Studio Bergen op Zoom is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.

 

8 Toepasselijk recht en geschillen

8.1 Op alle overeenkomsten met Health Studio Steenbergen / Health Studio Bergen op Zoom is het Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen welk tussen Health Studio Steenbergen / Health Studio Bergen op Zoom en de wederpartij mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Zeeland West-brabant, tenzij Health Studio Steenbergen / Health Studio Bergen op Zoom ervoor kiest het geschil aan een ander gerecht voor te leggen.

8.3 Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door de wederpartij van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, komen voor rekening van de wederpartij.

 

9 Slotbepalingen

9.1 Health Studio Steenbergen / Health Studio Bergen op Zoom is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden bij de Kamer van Koophandel.

9.2 Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.