PRIVACY POLICY                                                             Datum 22-05-2018

 

Health-Studio-Steenbergen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  Health-Studio-Steenbergen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

-        Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen;

 

-        Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;

 

-        Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 

-        Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 

-        Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 

-        Deze respecteren.

 

 

 

Als Health-Studio-Steenbergen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

 

 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

Persoonsgegevens worden door Health-Studio-Steenbergen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 

-        Administratieve doeleinden;

 

-        Bevestiging van afspraken

 

-        Het informeren d.m.v. mailings.

 

 

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 

-        Aandachtpunten voor trainen met Bodytec Formulier,

 

-        Intake en toestemming Lipo Formulier

 

-        aanmelding via onlineafspraken.nl.

 

 

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Health-Studio-Steenbergen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

-        Voornaam en achternaam;

 

-        Adresgegevens;

 

-        Geslacht;

 

-        Geboortedatum;

 

-        Telefoonnummer;

 

-        E-mailadres;

 

-        Betalingsgegevens;

 

-        Gegevens t.b.v. intake (waaronder medische gegevens);

 

-        Informatie met betrekking tot uw lidmaatschap;

 

-        Naam werkgever mits u via uw werkgever bent aangesloten.

 

 

 

Wij bewaren uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. In ieder geval gedurende de looptijd van uw strippenkaart.

 

 

 

VERWERKING VAN BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

 

Health-Studio-Steenbergen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, indien u deze aan ons verstrekt ter uitvoering van de dienstverlening:

 

-        Gegevens over gezondheid

 

-        Gegevens over gewicht

 

-        Gegevens over trainingsdoeleinden

 

-        Gegevens via wearables.

 

 

 

Health-Studio-Steenbergen gaat extra zorgvuldig om met deze persoonsgegevens en verwerkt deze alleen indien deze strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening. Deze persoonsgegevens worden binnen 3 maanden na beëindiging van de looptijd van uw laatste strippenkaart door ons verwijderd.

 

 

 

VERSTREKKING AAN DERDEN

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met partijen waarmee we een verwerkingsovereenkomst hebben maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

 

 

BINNEN DE EU

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

 

 

BEWAARTERMIJN

 

Health-Studio-Steenbergen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

 

 

BEVEILIGING

 

Health-Studio-Steenbergen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om het misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Health-Studio-Steenbergen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Health-Studio-Steenbergen.

 

 

 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE WIJ GEBRUIKEN

 

Health-Studio-Steenbergen gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

 

Onze cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze cookies niet meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

 

 

 

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

 

 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

 

 

 

KLACHTEN OF VRAGEN

 

Mocht u een klacht of vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, die is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

 

 

WIJZIGINGEN

 

Health-Studio-Steenbergen behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze Privacy Policy te allen tijde te wijzigen.

 

Contact
Als u contact wilt opnemen met Health-Studio-Steenbergen over een aspect van ons privacybeleid, gebruikt u onderstaande gegevens.

 

Data Beheerder
Leo Verkade
Kaaistraat 16
4651BN steenbergen
0167854658
bodytec-gym@outlook.com